Az almafák kalcium utánpótlásá- nak modern technológiája


A tárolási technikák javítása minden bizonnyal segíti majd a tárolás közben bekövetkezett tárolási veszteségek csökkentését, de a betakarítást megelõzõen a gyümölcs minõségét, valamint a tárolás folyamán a minõség megõrzését több tényezõ befolyásolja, melyek közül a legfontosabb az almában felhalmozódott kalcium mennyiség.

A talajból felvehetõ kalcium korlátozott, fõleg rossz minõségû talajon (savanyú, tápanyagszegény homoktalaj), ahol sok kal kevesebb hajszálgyökér fejlõdik. Az almafák tavaszi kalciumellátása a gyökérzeten keresztül meghatározza a gyümölcskezdemények ben felhalmozódott kalcium mennyiségét. A késõbbiekben a lombon keresztül történõ kalcium ellátás remekül kiegészíti a talajból nyert kalcium mennyiségét, fõleg a kalciumhiányra érzékeny almafajtáknál (Jonatán és egyéb keresztezett fajtáknál), valamint azok ban az évek ben, illetve idõszakokban, amelyek ben a kalcium felvétele a talajból korlátozott (aszály, a talaj alacsony hõmérsék lete), illetve amikor az almafa generatív részeiben a kalcium elosz lás nem megfelelõ (pl. amikor terméskötés nél fagyok lépnek fel). Lehetséges-e, hogy trágyázással olyan mennyiségû kalciumot adjunk az almafáknak, hogy jó minõségû, tárolásra kiválóan alkalmas termést eredményez zen? Határozottan igen, azzal a feltétellel, hogy az almafáknál alkalmazott kalcium kiegészítõ program figyelembe veszi majd nem csak a fák kal ci um igé nyét a kü lön bö zõ fejlõdési szakaszaiban, hanem annak növényen belüli el osz lá sát is a vegetációs idõ alatt. Az almafák kalciumigénye igen magas – a megfelelõ fejlõdéshez és gyümölcstermés hez (közepes ter més ho zam kb. 15 t/ha) kb. 190-220 kg kal ci um ra van szükség hektáronként. A legmagasabb kalciumigény a ta va szi idõ szak ban van, a vi rág zás 4-6 hete alatt, eb ben az idõ szak ban az al ma fák a tel jes ve getációs idõszak kalciumszükségletének majdnem felét veszik fel. Ekkor a talajban elérhetõ kalciummennyiség, valamint ennek elérhetõsége a gyökérzeten keresztül korlátozott. Ezért is fontos a kalcium felvétel fokozása, amit a kalcium növényen belül történõ elosz lásának javításával tudunk elérni, amiért az úgynevezett kalcium-auxin pumpa a felelõs. Az auxin – ter mé sze tes nö vé nyi hor mon, mely a nö vekedésért felelõs, ezt a növény legfiatalabb (juvenil) részei termelik. Az auxin átjárhatóvá teszi a sejtfalat, ezáltal bejutnak a kalcium ionok a sejtbe, majd a kalcium-auxin pumpa segítségével eljutnak a kalcium io nok a nö vény min den ré szé be, töb bek kö zött a fejlõdõ rügyek be is. Ezt a természetes fiziológiai mechaniz must kiválóan lehet stimulálni olyan termékek hasz nálatával, melyek segítik a kalcium-auxin pumpa mûködését. Ilyen készítmény az OPTYCAL (kizárólagos forgalmazó Magyaror szágon: ALTOTERRA Kft.), mely természetes kalciumot tartalmazó nátriummentes mûtrágya. Az OPTYCAL kétfajta módon javítja az almafa kalciumellátását: közvetlenül nagymennyiségû (35% CaO) gyorsan felszívódó kalciumot biztosít a növény számára, valamint köz vetve a poliszacharidoknak és más biológiailag aktív szerves vegyületeknek (aminosavak, vitaminok) köszönhetõen stimulálják a kalcium-auxin pumpa mûködését. Így az almafák nemcsak egy, a növények számára könnyen felvehetõ kalciumadagot kapnak, hanem javítják is a kalciumfelvételt a talajból a kalciumigényes idõszakban (virágzás, gyümölcskötõdés) is. Ezért is ajánlott az OPTYCAL hasz nálata virágzás alatt, majd kb. 4 héttel késõbbi ismételt kijuttatása, valamint a gyümölcsök növekedésének idõszakában. Az OPTYCAL tenyészidõszak ban történõ hasz nálatának köszönhetõen az almákban felhalmozódott kalciumtartalék sikeresen csökkenti a tárolás közben elõforduló tárolási betegségek megjelenését (ábra), melyek szorosan össze függ nek a be ta ka rítást megelõzõen a gyümölcsökben felhalmozódott kalciummennyiséggel.

Az OPTYCAL kétszeri alkalmazása kemény, kiváló színû, ízû s a tárolást remekül tûrõ almatermést eredményez. Jelentõs mértékben ez annak köszönhetõ, hogy a kalciumigényes idõszakban egy egyedülálló technológiát alkalmaz tunk a talajból való kalciumfelvétel stimulálására.
 
dr. Cieoeliñski Grzegorz
INTERMAG